Business Runs


Wedstrijdteam

Het Wedstrijdteam mag enkel uit medewerkers van het bedrijf bestaan. Gastlopers kunnen meedoen aan het Recreantenteam. Elk bedrijf mag maximaal 1 wedstrijdteam inschrijven. Het winnende team aan de NN Halve Marathon mag bij de volgende editie gratis deelnemen.

Recreantenteam

Het Recreantenteam mag bestaan uit medewerkers en uit gastlopers. Het aantal in te schrijven team voor de Recreantenloop is ongelimiteerd.

Een eigen Business Unit

Het is mogelijk om je eigen exclusieve Business Unit te reserveren als onderdeel van het Business Paviljoen. Deze Business Unit kan worden gebruikt als hospitality ontvangst voor personeel en relaties. 

Lees meer

Ontmoet 4.000 Business Runners in het Business Paviljoen

Alle bedrijven opgeteld lopen met ruim 4.000 Business Runners mee aan de NN CPC Loop Den Haag! Op het Malieveld faciliteren wij een ontmoetingsruimte, het Business Paviljoen, voor alle teams en relaties met kleedruimte, muziek, consumpties en een extra toegangsbandje voor een begeleider. Dit is zowel voor als na de loop toegankelijk om prettig voor te bereiden en om na de loop te borrelen en te netwerken. Hier vindt tevens na afloop de prijsuitreiking van snelste Business Teams (1, 2 en 3) per afstand plaats. Ook worden de snelste man en vrouw op iedere afstand gehuldigd. Toegang is standaard toegankelijk voor elk Business Team.


Wat krijgen de teamleden


Startnummer

Startnummer, spelden en tijdregistratie

Officiële medaille

Unieke herinnering aan jouw deelname

Verzorging

Water onderweg en na de finish

Prijs

De snelste Business Teams (1, 2 en 3) per afstand worden gehuldigd in het Business Paviljoen op het Malieveld


Wat krijgt het bedrijf


Business Paviljoen

Toegang tot het Business Paviljoen

Uitslag

Teamuitslag op internet

Oorkonde

Downloadable bedrijfsoorkonde

Naamsvermelding

Naamsvermelding van het bedrijf op onze website met doorlink


Consumptiebonnen

3 consumptiebonnen

Teamfoto

Teamfoto

Begeleider

Extra toegangsbandje voor een begeleider

Infopakket

Informatiepakket


Controles

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Bevestiging

Als je het team hebt ingeschreven, wordt het verschuldigde bedrag door ons gefactureerd. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail. Zorg dus dat het e-mailadres van de contactpersoon correct is ingevuld. Mocht je na inschrijving gegevens willen wijzigen of alsnog een product willen bestellen, dan kan dit eenvoudig door in te loggen op jouw account via het inschrijfformulier.

Handleiding voor inschrijven

Heb je hulp nodig bij het aanmaken van een team of bij het inschrijven van een bestaand team? Lees dan deze praktische handleidingen door.

Groep aanmaken
Bekijk hier het stappenplan voor het aanmelden, invoeren en wijzigen van een groep.

Doe mee aan een groep
Bekijk hier het stappenplan voor het deelnemen aan een bestaande groep.

 

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor deelname aan de Business Runs is 18 jaar voor de NN Halve Marathon, 14 jaar voor de AA Drink 10 km Loop en 12 jaar voor de 5 km Loop op de dag van het evenement.

Wedstrijdreglement

a. toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op zowel de wedstrijd als de trimloop, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International  Association of Athletic Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

b. wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

c. startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

d. startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator één stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het stuk textiel moet zodanig worden bevestigd en gedragen,  dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Deelnemer wordt dringend verzocht medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

e. deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslag.

Tijdlimieten

Halve Marathon   

150 minuten

10 km

80 minuten

5 km

45 minuten

2,5 km

35 minuten

1 km

25 minuten

 

f. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

g. instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

h. overige bepalingen:

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers wordt daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

i. tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de My Laps BibTag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een Tag op de juiste wijze draagt. De Deelnemer ontvangt een Tag van de Organisator samen met het startnummer. De bruto tijd is de officiële tijd.

j. vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

k. ereprijzen

Iedere Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. De eerste drie lopers ontvangen ereprijzen. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

l. indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het Evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer. Voor Deelnemers die in een master-categorie zijn ingedeeld bestaat de mogelijkheid om te starten in (uitsluitend) de seniorencategorieën mannen senior (MSR) of vrouwen senior (VSR). Een eventueel verzoek dient de Deelnemer per e-mail aan de Organisator te richten.

m. prijzen per categorie

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.